W DRODZE

G?os ze spotka?:


Jezus zamieni? wod? w wino, czy wino w wod?? Wod? w wino. Moi drodzy, czyli Jezus chce, ?eby ?ycie mia?o smak.

~ ks. Pawe? Waruszewski

You are here: Home Wszczepianie

Wszczepianie idei

Kolejne ze spotka? "W drodze" za nami. 23 marca mieli?my przyjemno?? go?ci? pana Jana Pospieszalskiego, ktry poprowadzi? konferencj? na temat: "Wszczepianie idei". Stara? si? pokaza? m?odym ludziom zebranym w ?wi?tyni p.w. ?w. Jadwigi Krlowej, w jaki sposb mog? zosta? zmanipulowani przez media- i nie tylko. Odwo?ywa? si? do wa?nych wydarze? takich jak sytuacja polityczno-spo?eczna na W?grzech, ktr? zaprezentowa? w krtkim filmie pt.: "Pki ?yj?". Dodajmy, ?e by?a to prapremiera tego filmu. Chcia? w ten sposb ujawni? w jaki sposb dzia?aj? r?ne organy medialne, podaj?c nam bardzo cz?sto co?, co nie jest do ko?ca zgodne z prawd? oraz jakich ?rodkw u?ywaj?, aby w?a?nie zaszczepi? w nas ide?, ktra mo?e nawet nie by? zgodna z naszymi przekonaniami. Sami zazwyczaj nie jeste?my ?wiadomi tego z jak? ?atwo?ci? dajemy sobie wmwi? co? czego sami do ko?ca nie jeste?my pewni. Spotkanie mia?o na celu u?wiadomi? m?odym, ?e w dzisiejszym ?wiecie musz? by? bardzo ostro?ni, a tak?e, ?e powinni ze zdrowym sceptetyzmem podchodzi? do informacji podawanych im przez pras?, telewizj?, radio. Konferencj? poprzedzi?a pi?kna adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, a przygrywa? nam oczywi?cie niezast?piony "drogowy" zesp?.

Jan Pospieszalski urodzony w Cz?stochowie muzyk i dziennikarz. Po tragedii jaka spotka?a jego rodzin?, mianowicie ?mierci czteroletniego wwczas syna, nast?pi? prze?om i przemiana duchowa, ktra umocni?a jego wiar?. Ju? od m?odzie?czych lat zwi?zany by? z religi?. ?wiadczy o tym chocia?by fakt, ?e b?d?c w liceum za?o?y? zesp? Niedzielna Szk?ka Ojca Stanis?awa. Jego kariera potoczy?a si? b?yskawicznie wyst?powa? wraz z zespo?em Czerwone Gitary, Woo Boo Doo, a tak?e Voo Voo. Nie odstawi? jednak religii na drugi plan. W 1993 r., wraz z polskimi wokalistami wyda? p?yt? Osiem B?ogos?awie?stw, z okazji wizyty Jana Paw?a II w Polsce, a tak?e wiele innych. Prowadzi? program Warto rozmawia?, ktry wywo?uje niema?e kontrowersje. Jak mwi sam autor, w program ten wk?ada? ca?ego siebie i nie zale?y mu na podniesieniu ogl?dalno?ci, a jedynie na ukazaniu ludzkich emocji. Przed ka?d? emisj? modli? si? do Ducha ?wi?tego, o dar mi?o?ci i pokory. Swoim ?yciem daje ?wiadectwo wszystkim tym, ktrzy pope?niaj? b??dy i my?l?, ?e nic dobrego ju? ich w ?yciu nie spotka. Nie ma nic bardziej mylnego. Zawsze mo?na zwrci? si? ku Bogu i zawierzy? mu swj los, niezale?nie od sytuacji. Tak wi?c warto rozmawia? o wszystkim, co jest dla nas wa?ne i dzi?ki czemu mo?emy odmieni? swoje ?ycie i zsolidaryzowa? si? w Bogu.


opracowa?y: Asia (sekcja prasowa)
Monika (sekcja prasowa)

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.