W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home Pytaj

?yj tak aby ludzie pytali Ci? o Boga


25 listopada 2011 roku odby?o si? wydarzenie jakiego jeszcze ko?ci? parafii p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku nie widzia?. Z zaproszenia na spotkanie W DRODZE skorzysta? Szymon Ho?ownia we w?asnej osobie. Przyjecha? aby odpowiedzie? m.in. na pytanie "Jak mam ?y?, aby ludzie pytali mnie o Boga?", a tak?e inne pytania stawiane Mu bezpo?rednio na spotkaniu przez licznie przyby?? m?odzie?. Mwi?: "Zatem jak mamy ?y?, aby ludzie pytali nas o Boga? By? sob?, by? szcz??liwym, nie napina? si? na si??, dawa? innym ?wiadectwo ?ycia." Na pytanie n.t. ?wie?ej wwczas sprawy naczelnego satanisty polskiej sceny muzycznej odpowiedzia?: "Mo?emy nie zgadza? si? z Nergalem, ale musimy troszczy? si? o Adama Darskiego, bo tak mwi Ewangelia." Podkre?li? te? ?e "Katolik mo?e modli? si?: poczuciem humoru, cielesno?ci?, duchowo?ci?, wszystkim co ma. (...) Dla mnie ko?ci? jest domem, jest wszystkim. Trzeba te? pami?ta?, ?e nie jest doskona?y, ale jest narz?dziem, bo ca?y czas jeste?my w drodze."

Jak odebrali s?owa pana Szymona zebrani w ko?ciele m?odzi ludzie? Bardzo pozytywnie. W ankiecie po spotkaniu kto? napisa?: "Nie ba? si? odpowiedzi na pytania trudniejsze, a cz?sto si?ga? dalej ni? brzmia?o pytanie.Poruszy?o mnie ?wiadectwo codziennego uczestnictwa we mszy ?w., ktre wypowiada? bez zb?dnej pompy, mwi? o tym jak o czym? normalnym." Wiele osb zwrci?o uwag? na stwierdzenie, ?e Bg nie wymaga od nas by?my byli we wszystkim najlepsi, lecz kocha nas takimi jacy jeste?my i pragnie naszego szcz??cia. Kto? inny doda? jeszcze: "Bardzo spodoba?o mi si? to, ?e nasz go?? z ?atwo?ci? opowiada? o Bogu. Jak sam przyzna? Bg jest jego pasj?"


Sz
ymon Ho?ownia
- Niektrzy znaj? go jako autora wielu ksi??ek, niektrzy za? jako prowadz?cego program "Mam talent" w telewizji. Polski dziennikarz i publicysta. Cz?owiek mediw, ktry z odwag? mwi o swojej wierze. Nie boi si? zabiera? g?os w trudnych sprawach, ma jasno wyklarowany ?wiatopogl?d. Napisa? m.in. "Tabletki z krzy?ykiem", "Bg. ?ycie i twrczo??". Laureat nagrd np.- Grand Press czy Wiktorw, prowadzi programy w TVN, a tak?e program "Ludzie na walizkach w religia.tv

opracowali:
Pawe? (sekcja multimedialna)
Magda (wsp?pomys?odawczyni)

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.