W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home Kobieta

28.10.2011 roku w parafii pw. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku odby?o si? pierwsze z cyklu 10 spotka? W Drodze. Temat brzmia? Kobieta nie jest grzechem. Go?ciem by?a siostra zakonna Anna Ba?chan, ktra pozwoli?a nam spojrze? na kobiet? z innej perspektywy a tak?e mwi?a o tym jak wa?ny jest Bg w odkrywaniu w?asnej drogi powo?ania. Zafascynowa?a ona wszystkich zgromadzonych swoj? charyzm?, wyj?tkowym podej?ciem do relacji pomi?dzy m??czyzn? a kobiet?. U?wiadomi?o to nam jak wa?ny w ?yciu ka?dej kobiety jest m??czyzna jak si? wzajemnie uzupe?niaj? pod wzgl?dem psychicznym i fizycznym. Spotkanie odby?o si? w atmosferze skupienia, dzi?ki czemu ka?dy mg? skoncentrowa? si? na tym, co poruszy?o jego serce i doj?? do w?asnych refleksji. Pie?ni religijne w aran?acji zespo?u spotka? W Drodze, a tak?e zaimprowizowane przez siostr? Ann? Ba?chan scenki z udzia?em m?odzie?y wzbogaci?y spotkanie. Dzi?ki temu zobrazowa?a nam w prosty sposb to, co dla niektrych wydaje si? skomplikowane, czyli mi?dzy innymi relacje cz?owieka z Bogiem i to jak istotne s? one w ?yciu ka?dego z nas. Chocia? wszyscy d??ymy do r?nych celw i zwracamy uwag? na rzeczy materialne, ktre s? nietrwa?e i szybko przemijaj?, nie mo?emy zapomina?, ?e nie osi?gn?liby?my szcz??cia w ?adnej dziedzinie gdyby?my nie szli swoj? ?cie?k? bez udzia?u Boga. Ca?o?ci dope?ni?a Msza ?wi?ta i adoracja, podczas ktrej ka?dy modli? si? indywidualnie i mg? przemy?le? to, co najbardziej dotkn??o jego sumienia. Na koniec mogli?my us?ysze? siostr?, ktra zaprezentowa?a swj talent wokalny wraz z naszym zespo?em. Wszyscy zebrani po spotkaniu mogli spotka? si? w mniejszych grupach podzielonych odpowiednio na : grup? gimnazjaln?, licealn? i studenck?. Mia?o to na celu podzielenie si? uwagami i wra?eniami ze spotkania.

s. Anna Ba?chan - Bez w?tpienia niezwyk?a kobieta, o wielu twarzach. Z zawodu mechanik obrbki skrawaniem, z powo?ania siostra Zgromadzenia Sistr Maryi Niepokalanej. Uko?czy?a teologi? na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest osob? wszechstronnie wykszta?con? w dziedzinie pomocy osobom w kryzysowej sytuacji. Nie poprzestaje na zdobytym do?wiadczeniu i wci?? si? kszta?ci. Jest za?o?ycielk? Stowarzyszenia im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewcz?tom i Kobietom. Pomaga kobietom uwik?anym w prostytucj?. Poza tym jest niezwykle uzdolniona muzycznie, o czym ?wiadczy twrczo?? w zespole. Jej charyzma, postawa wobec ?ycia, a zarazem skromno?? czyni? z niej wzr godny do na?ladowania.

opracowa?y:
Marysia (sekcja prasowa)
Monika (sekcja prasowa)

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.