W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Dla mnie ko?ci? jest domem, jest wszystkim. Trzeba te? pami?ta?, ?e nie jest doskona?y, ale jest narz?dziem, bo ca?y czas jeste?my w drodze."

~ Szymon Ho?ownia

You are here: Home Spotkania, czyli przystanki

Przystanki


Dla tych co nie lubi? du?o czyta?

Co?

Modlitewne przystanki w drodze do nieba!


Gdzie?

W parafii pw. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku!

Dla tych bardziej ciekawych ?wiata

Spotkania "W Drodze" to w pewnym sensie duchowe przystanki w drodze ka?dego z nas do nieba, do ?wi?to?ci, do stawania si? lepszym cz?owiekiem, do drugiego cz?owieka. Ci?gle gdzie? zmierzamy, ci?gle gdzie? idziemy. My chcemy zatrzyma? si? na moment, by zastanowi? si? nad celem naszej podr?y. Spotkania sk?adaj? si? z Liturgii S?owa, konferencji wyg?oszonej przez specjalnego go?cia, adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu oraz Komunii ?wi?tej. Wszystko oprawione w brzmienia naszego "drogowego" zespo?u muzycznego. Serdecznie zapraszamy wszystkich chc?cych spotka? Boga, znale?? odpowied? na pytania, jakie stawia przed nami XXI w. i my sami, lub po prostu mi?o sp?dzi? czas pi?tkowego wieczoru w towarzystwie Tego, ktry jest Mi?o?ci?. "Przystanki" maj? miejsce w ko?ciele parafii p.w. ?w. Jadwigi Krlowej zwykle o godz. 19. Zwykle trwaj? nie d?u?ej ni? 2 godziny. W sezonie 2011/12 zaprosili?my na nie m.in. siostr? Ann? Ba?chan, Szymona Ho?owni?, Jana Pospieszalskiego, o. Rafa?a Szymkowiaka i innych. Ca?o?ci towarzysz? relikwie b?ogos?awionego papie?a Polaka, Jana Paw?a II.

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.