W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home Nasz Przewodnik Litania do JPII

Litania do b?. Jana Paw?a II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata, Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty, Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trjco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Maryjo - mdl si? za nami.

B?ogos?awiony Janie Pawle - mdl si? za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w mi?osierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem cz?owieka,
Nape?niony Duchem ?wi?tym, Panem i O?ywicielem
Ca?kowicie oddany Maryi,
Przyjacielu ?wi?tych i B?ogos?awionych,
Nast?pco Piotra i S?ugo s?ug Bo?ych,
Str?u Ko?cio?a nauczaj?cy prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskaza?,
Umacniaj?cy jedno?? chrze?cijan i ca?ej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Mi?o?niku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodw,
?wiadku wiary, nadziei i mi?o?ci,
Wytrwa?y Uczestniku cierpie? Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji mi?o?ci,
G?osicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywaj?cy do wyp?yni?cia na g??bi?,
Nauczycielu ukazuj?cy ?wi?to?? jako miar? ?ycia,
Papie?u Bo?ego Mi?osierdzia,
Kap?anie gromadz?cy Ko?ci? na sk?adanie ofiary,
Pasterzu prowadz?cy owczarni? do nieba,

Bracie i Mistrzu kap?anw,
Ojcze osb konsekrowanych,
Patronie rodzin chrze?cija?skich,
Umocnienie ma??onkw,
Obro?co nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco m?odzie?y,
Dobry Samarytaninie dla cierpi?cych,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
G?osicielu prawdy o godno?ci cz?owieka,
M??u modlitwy zanurzony w Bogu,
Mi?o?niku liturgii sprawuj?cy Ofiar? na o?tarzach ?wiata,
Uosobienie pracowito?ci,
Zakochany w krzy?u Chrystusa,
Przyk?adnie realizuj?cy powo?anie,
Wytrwa?y w cierpieniu,
Wzorze ?ycia i umierania dla Pana,

Upominaj?cy grzesznikw,
Wskazuj?cy drog? b??dz?cym,
Przebaczaj?cy krzywdzicielom,
Szanuj?cy przeciwnikw i prze?ladowcw,
Rzeczniku i obro?co prze?ladowanych,
Wspieraj?cy bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzaj?cy wi??niw,
Umacniaj?cy s?abych,
Ucz?cy wszystkich solidarno?ci,

Baranku Bo?y, ktry g?adzisz grzechy ?wiata - przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, ktry g?adzisz grzechy ?wiata - wys?uchaj nas. Panie.
Baranku Bo?y, ktry g?adzisz grzechy ?wiata - zmi?uj si? nad nami.

Mdl si? za nami b?ogos?awiony Janie Pawle.
Aby?my ?yciem i s?owem g?osili ?wiatu Chrystusa, Odkupiciela cz?owieka.

Mdlmy si?:
Mi?osierny Bo?e, przyjmij nasze dzi?kczynienie za dar apostolskiego ?ycia i pos?annictwa b?ogos?awionego Jana Paw?a II i za jego wstawiennictwem pom? nam wzrasta? w mi?o?ci do Ciebie i odwa?nie g?osi? mi?o?? Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

(modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego, kard. Stanis?awa Dziwisza, z 12 kwietnia 2011 r.)/

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.