W DRODZE

G?os ze spotka?:

 

"Dla mnie ko?ció? jest domem, jest wszystkim. Trzeba te? pami?ta?, ?e nie jest doskona?y, ale jest narz?dziem, bo ca?y czas jeste?my w drodze."

~ Szymon Ho?ownia

You are here: Home Nasz Przewodnik JPII o kobietach

Co Jan Pawe? II mówi o kobietach?

W li?cie do kobiet z 29 czerwca 1995 roku:

Jak?e cz?sto oceniano kobiet? w przesz?o?ci i ocenia si? jeszcze dzisiaj bardziej wed?ug wygl?du zewn?trznego ni? jej zdolno?ci, profesjonalizmu, inteligencji, bogactwa wra?liwo?ci, czyli ostatecznie wed?ug jej godno?ci!

Kobieta jest dope?nieniem m??czyzny, tak jak m??czyzna jest dope?nieniem kobiety: kobieta i m??czyzna s? komplementarni. Kobieco?? realizuje „cz?owiecze?stwo” w takim samym stopniu jak m?sko??, ale w sposób odmienny i komplementarny.

Kobieta bowiem, w?a?nie poprzez po?wi?canie si? dla innych ka?dego dnia wyra?a g??bokie powo?anie swego ?ycia. By? mo?e bardziej jeszcze ni? m??czyzna widzi cz?owieka, poniewa? widzi go sercem. Widzi go niezale?nie od ró?nych uk?adów ideologicznych czy politycznych. Widzi go w jego wielko?ci i w jego ograniczeniach, i stara si? wyj?? mu naprzeciw, oraz przyj?? mu z pomoc?. W ten sposób urzeczywistnia si? w dziejach ludzko?ci podstawowy zamys? Stwórcy i na ró?ne sposoby nieustannie ukazuje pi?kno — nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzy? od pocz?tku cz?owieka, a w szczególno?ci kobiet?.

Wspó?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Królowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

 

 

 

 

 

 

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.