W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home Nasz Przewodnik JP II o m??czyznach

Co Jan Pawe? II mwi? o m??czyznach?

"Wewn?trz komunii-wsplnoty ma??e?skiej i rodzinnej m??czyzna jest powo?any, aby ?y? w ?wiadomo?ci swego daru oraz roli m??a i ojca.(...)M??czyzna, ukazuj?c i prze?ywaj?c na ziemi ojcostwo samego Boga, powo?any jest do zabezpieczenia rwnego rozwoju wszystkim cz?onkom rodziny. Spe?ni to zadanie przez wielkoduszn? odpowiedzialno?? za ?ycie pocz?te pod sercem matki, przez troskliwe pe?nienie obowi?zku wychowania, dzielonego ze wsp?ma??onk?, przez prac?, ktra nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza j? w spjni i sta?o?ci, przez dawanie ?wiadectwa dojrza?ego ?ycia chrze?cija?skiego, ktre skutecznie wprowadza dzieci w ?ywe do?wiadczenie Chrystusa i Ko?cio?a." (Adhortacja Familiaris Consortio - Rzym, 22.11.1981)

"Odpowiedzialno?? ojcowska: Pan uczci? ojca przez dzieci mwi Ksi?ga Syracha (3, 2). I odpowiedzialno?? macierzy?ska. Nie mo?na jednak zapomina?, ?e m??czyzna musi by? pierwszy w podejmowaniu tej odpowiedzialno?ci. Je?li Aposto? mwi, w duchu swojego czasu: ?ony, b?d?cie poddane m??om (Kol 3, 18), to mwi zarazem: m??owie, b?d?cie odpowiedzialni! Zas?ugujcie prawdziwie na zaufanie waszych ma??onek. I waszych dzieci." (Homilia w czasie Mszy ?w. odprawionej dla rodzin - Szczecin, 11.06.1987)

"Na swej ?yciowej drodze, ktra by?a pielgrzymowaniem w wierze, Jzef do ko?ca pozosta? wierny wezwaniu Bo?emu, tak jak Maryja. jej ?ycie by?o spe?nianiem do ko?ca owego pierwszego fint, jakie wypowiedzia?a w momencie zwiastowania. Jzef natomiast, jak ju? mwili?my, w momencie swego zwiastowania nie wypowiedzia? ?adnego s?owa, a jedynie uczyni? tak, jak mu poleci? anio? Pa?ski (Mt 1, 24). A to pierwsze uczyni? sta?o si? pocz?tkiem drogi Jzefa. W ci?gu ca?ej tej drogi Ewangelie nie zapisuj? ?adnego s?owa, jakie wypowiedzia?. Ale milczenie Jzefa ma sw? szczegln? wymow?: poprzez to milczenie mo?na w pe?ni odczyta? prawd?, jaka zawiera ewangeliczne stwierdzenie: m?? sprawiedliwy (por. Mt 1, 19) Trzeba umie? odczytywa? t? prawd?, zawiera si? w niej bowiem jedno z najwa?niejszych ?wiadectw o m??czy?nie i jego powo?aniu. Ko?ci? w ci?gu pokole? coraz wnikliwiej i dok?adniej odczytuje to ?wiadectwo, jakby wyjmuj?c ze skarbu tej dostojnej postaci rzeczy nowe i stare (Mt 13, 52) M?? sprawiedliwy z Nazaretu posiada nade wszystko wyra?ne rysy oblubie?ca. " (Adhortacja Redemtoris Custos - Rzym, 15.08.1989)

"(...) Podaruj? mi moi bracia kap?ani, klerycy, m??czy?ni, ?e tylko do kobiet i tylko o nich te s?owa. Ale im si? to nale?y." (S?owo do wiernych zgromadzonych na Wzgrzu Lecha - Gniezno, 03.06.1979)

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.