W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Dla mnie ko?ci? jest domem, jest wszystkim. Trzeba te? pami?ta?, ?e nie jest doskona?y, ale jest narz?dziem, bo ca?y czas jeste?my w drodze."

~ Szymon Ho?ownia

You are here: Home Nasz Przewodnik

Przewodnik lepszy ni? GPS

Na przewodnika naszej nie ?atwej podr?y obrali?my sobie cz?owieka zaprawionego w w?drowaniu. Jako duchowny archidiecezji Krakowskiej przeby? wiele kilometrw drg, ?cie?ek i szlakw grskich. Prowadzi? po nich swych przyjaci? i podopiecznych. Sp?ywy kajakowe za?, by?y nieodzownym elementem Jego pracy duszpasterskiej. Nast?pnie, jako g?owa Ko?cio?a katolickiego - Jan Pawe? II, bo o nim tu mowa, odby? 104 podr?e zagraniczne. Dotar? na ka?dy kontynent, do zak?tkw o ktrych si? dot?d papie?om nawet nie ?ni?o. Podczas swych pielgrzymek spotka? setki milionw osb, ktrym wytrwale nis? rado??, Bo?y Pokj i Dobr? Nowin?. Podczas homilii wyg?oszonej 2 czerwca 1979 roku, na Placu Zwyci?stwa w Warszawie, mwi?: "Gdy bowiem Ko?ci? ca?y u?wiadomi? sobie na nowo, i? jest Ludem Bo?ym - Ludem, ktry uczestniczy w pos?annictwie Chrystusa. Ludem, ktry z tym pos?annictwem idzie przez dzieje, ktry "pielgrzymuje", papie? nie mg? d?u?ej pozosta? "wi??niem Watykanu". Musia? sta? si? na nowo Piotrem pielgrzymuj?cym, tak jak ten pierwszy, ktry z Jerozolimy przyw?drowa? poprzez Antiochi? do Rzymu, aby tam da? ?wiadectwo Chrystusowi i przypiecz?towa? je swoj? krwi?." Kochany Ojcze ?wi?ty, my za twoim przyk?adem i z Twoim wstawiennictwem pragniemy z podniesionym czo?em nie?? Boga ?wiatu, ktrym jest dla nas nasze miasto P?ock.

b?. Janie Pawle II mdl si? za nami!

Litania do Jana Paw?a II

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.