W DRODZE

G?os ze spotka?:


"Modlitwa nie uniewa?nia tego, co si? sta?o, ale wydobywa nas i odsy?a gdzie? indziej pokazuj?c, ?e nie wszystko sko?czone, ?e jest ratunek, ?e jest mi?osierny Ojciec"

~ Jan Pospieszalski

You are here: Home Kim jeste?my? Sekcje

Ludzie tworz?cy dzie?o spotka? " W Drodze" zorganizowani s? w poszczeglnych grupach, czyli tzw. sekcjach, ktrym zosta?y wyznaczone konkretne zadania i cele. Wyr?niamy nast?puj?ce sekcje:

Sekcja multimedialna

Www, zdj?cia, filmy etc.

Zesp? muzyczny

Tu chyba komentarza nie potrzeba :)

Sekcja prasowa

Powo?ana do kontaktu z wszelkiego rodzaju mediami

Sekcja obs?ugi go?ci

Czuwa nad przebiegiem pobytu go?cia w P?ocku

Sekcja liturgiczna

Przygotowuje liturgi? spotka? "W DRODZE"

Sekcja animatorska

Kieruje formacj? animatorw

Sekcja obs?ugi spotka?

Dba o zaplecze techniczne spotka?

Sekcja zarz?dania finansami


Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.