W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home Kim jeste?my?

Kim jeste?my?

Jeste?my grup? m?odych ludzi zainspirowanych osob? Jana Paw?a II. Chodzimy do r?nych szk?, wywodzimy si? z r?nych ?rodowisk, dzia?amy w r?nych wsplnotach. Ka?dy z nas jest inny, ma inne zdolno?ci i talenty, inny charakter. Ka?dy z nas ma inny pomys? na swoje ?ycie. ??czy nas jedno - przekonanie ?e nie mo?na w?drowa? po ?cie?kach swojego ?ycia bez Boga, ktry jako jedyny jest nam wstanie zapewni? prawdziwe szcz??cie na ziemi i bezkresn? rado?? z przebywania w niebie. My ju? to wiemy! Teraz chcemy odkry? t? prawd? przed ?wiatem i naszymi kole?ankami i kolegami.

Wszyscy jeste?my w Drodze!

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.