W DRODZE

G?os ze spotka?:

 

"Dla mnie ko?ció? jest domem, jest wszystkim. Trzeba te? pami?ta?, ?e nie jest doskona?y, ale jest narz?dziem, bo ca?y czas jeste?my w drodze."

~ Szymon Ho?ownia

You are here: Home Kim jeste?my?

Kim jeste?my?

 

 

Jeste?my grup? m?odych ludzi zainspirowanych osob? Jana Paw?a II. Chodzimy do ró?nych szkó?, wywodzimy si? z ró?nych ?rodowisk, dzia?amy w ró?nych wspólnotach. Ka?dy z nas jest inny, ma inne zdolno?ci i talenty, inny charakter. Ka?dy z nas ma inny pomys? na swoje ?ycie. ??czy nas jedno - przekonanie ?e nie mo?na w?drowa? po ?cie?kach swojego ?ycia bez Boga, który jako jedyny jest nam wstanie zapewni? prawdziwe szcz??cie na ziemi i bezkresn? rado?? z przebywania w niebie. My ju? to wiemy! Teraz chcemy odkry? t? prawd? przed ?wiatem i naszymi kole?ankami i kolegami.

Wszyscy jeste?my w Drodze!

Wspó?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Królowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

 

 

 

 

 

 

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.