Relacja ze spotkania z Ziemcem

wtorek, 04 grudnia 2012 20:57

Dnia 29 listopada w parafii pod wezwaniem ?w. Jadwigi Krlowej w ramach cyklu spotka? "W drodze go?cili?my dziennikarza Krzysztofa Ziemca. Swoj? prostot? oraz otwarto?ci? zachwyci? ka?dego. Cz??? oficjalna trwa?a p?torej godziny. W tym czasie zosta?o poruszonych wiele istotnych spraw, mi?dzy innymi: jak wa?ne jest umiej?tne ??czenie rodziny z prac? zawodow?. Istot? ca?ego spotkania by?a pomoc w odnalezieniu sensu w przykrych wydarzeniach, ktre wed?ug nas nie powinny mie? miejsca. Pan Krzysztof w 2008 roku w sposb heroiczny uratowa? swoj? rodzin? z po?aru. Po tym wypadku by? zmuszony do poddania si? hospitalizacji. By? w bardzo ci??kim stanie. Wydarzenie to, jak sam stwierdzi?, by?o po co?. Z jednej strony mia?o umocni? jego wiar?, a z drugiej u?wiadomi?o mu, ?e musi zacz?? publicznie g?osi? Chwa?? Bo??. Gdyby nie pe?ni? swojego zawodu, jego wypadek uszed?by uwadze ludzi. Jego pozycja spo?eczna da?a mu szans? bycia wys?uchanym. Bardzo istotn? postaci? jest dla niego Jan Pawe? II. Nie mia? mo?liwo?ci prze?ycia bliskiego spotkania z papie?em, jednak na jednej z pielgrzymek spojrzenia Ojca ?wi?tego oraz pana Ziemca si? spotka?y. Zaznaczy? jednak, ?e mo?e to by? tylko z?udne wspomnienie wyp?ywaj?ce z jego pragnienia osobistego poznania tego cudownego cz?owieka. Kolejnym w?tkiem jaki poruszy?, by?o poszukiwanie swojego miejsca, d??enia do realizacji swoich celw. Jako dziecko uwielbia? s?ucha? ,,Trjki. Pomimo, i? sko?czy? studia zwi?zane z ekologi?, nie zapomina? o sowich marzeniach. Dodatkowo kszta?ci? si? z dziedziny dziennikarstwa i zosta? reporterem Polskiego Radia. Czu? si? spe?niony. Niestety z powodw finansowych zosta? zmuszony do opuszczenia tej stacji. Obecnie jest dziennikarzem Telewizji Polskiej. Opowiada? tak?e o trudach zwi?zanych z ow? prac?. Po zako?czonym spotkaniu umo?liwi? zakup ksi??ek swojego autorstwa pt. : ,,Wszystko jest po co?. Podczas podpisywania ich do ka?dego zwrci? si? z ciep?ym, przyjaznym s?owem, a jego dedykacje p?yn??y prosto z serca. Krzysztof Ziemiec wywar? na mnie ogromne wra?enie. Mwi? prawdziwie, od serca. Kilkakrotnie wzruszyli?my si? s?uchaj?c jego opowie?ci. Sam mwca uroni? kilka ?ez. Swoje spotkanie podsumowa? smutn? histori?. Pewien ch?opiec pragn?? u?o?y? z tat? zamek z klockw. Ojciec nie maj?c czasu odk?ada? zabaw? na kolejne dni. Pewnego ranka powiedzia? dziecku, i? po szkole zrobi z nim t? budowl?. Synek tak si? cieszy?, ?e p?dz?c z powrotem do domu nie zauwa?y? samochodu. Trafi? do szpitala w bardzo ci??kim stanie. Kiedy tata przyszed? ch?opiec powiedzia?, ?e je?li dzi? tak?e nie ma czasu nie musz? budowa?. Tego dnia umar?. Mia?a to by? przestroga dla m?odych, zapracowanych rodzicw, ktrzy nie znajduj? czasu dla swoich pociech. Praca przemija, a mi?o?? bliskich jest wieczna.

Patrycja Kobuszewska
Ewa Sztreker

Drukuj