W DRODZE

G?os ze spotka?:


"Modlitwa nie uniewa?nia tego, co si? sta?o, ale wydobywa nas i odsy?a gdzie? indziej pokazuj?c, ?e nie wszystko sko?czone, ?e jest ratunek, ?e jest mi?osierny Ojciec"

~ Jan Pospieszalski

You are here: Home

Co dwa miesi?ce

"Wszystko to proces" - jak mawia moja znajoma i wsp?pomys?odawczyni spotka?, Magda R. Innymi s?owy mo?emy powiedzie?, ?e wszyscy jeste?my w drodze, nawet W DRODZE jest w drodze. A droga wymaga zmian, tak?e zmian terminu. W zwi?zku z tym nie przynosimy dzi? dobrych wie?ci. Cho? czwarty pi?tek miesi?ca zostaje, to jednak nie do ko?ca. Jeste?my zmuszeni zmieni? cz?stotliwo?? spotka?.

Tak jak w ubieg?ym roku spotkania zazwyczaj b?d? odbywa? si? w czwarty pi?tek miesi?ca, a raczej co drugiego miesi?ca. Niestety z r?nych przyczyn jeste?my zmuszeni poinformowa?, i? spotkania W DRODZE b?d? odbywa?y si? raz na dwa miesi?ce. Najbli?sze spotkanie ju? 26 pa?dziernika, prawdopodobnie o troszk? wcze?niejszej porze. Wi?cej informacji ju? niebawem...

Drukuj PDF

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.