W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home Dalej

Na naszym kolejnym spotkaniu z serii 'W drodze', zatytu?owanym: 'Dalej ni? czubek samego nosa' go?cili?my prawdziwych ludzi z pasj?. Igor Homka, ktry jest misjonarzem Palloty?skiej Fundacji Misyjnej Salvatti opowiedzia? nam o swojej pracy z dzie?mi z najubo?szych zak?tkw Ziemi. Jako ?ywy przyk?ad mi?o?ci do bli?nich, zach?ca? innych do dostrzegania potrzeb naszych braci i sistr. Stara? si? ukaza? m?odzie?y, ?e pomoc innym mo?e nam samym przynosi? spe?nienie i poczucie 'bycia potrzebnym'. Oprcz wys?uchania jego ?wiadectwa mieli?my okazj? zobaczy? pi?kne zdj?cia z niektrych podr?y misyjnych Igora. Nast?pnie o swojej 'drodze wiary' opowiedzia?a nam Katarzyna Rzepi?ska. Dzi?ki jej s?owom mieli?my okazj? przekona? si?, ?e czasami, to czego bardzo pragniemy, nie jest tym co przygotowa? dla nas Bg. W ka?dej chwili mo?emy napotka? kogo? lub co?, co ca?kowicie odmieni nasze ?ycie. Na ko?cu, tradycyjnie, wszyscy uczestnicy spotkania wzi?li udzia? w adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu.

opracowa?a: Asia (sekcja prasowa)

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.